I Planafdelingen i Aarhus Kommune er vi begyndt at arbejde med tidlig inddragelse i lokalplaner. Det betyder, at vi inviterer borgere ind i processen tidligt, når der skal planlægges for og byudvikles i et område. Hvor det tidligere har været kutymen at præsentere en lokalplan for borgerne i projektets offentlighedsfase (se modellen nedenunder), afholder vi nu borgermødet allerede i projektets afklaringsfase.

Der er en række fordele ved at invitere borgerne ind i den tidlige fase, når en lokalplan skal laves.

For beboere i det lokalområde, der skal planlægges for, kan det være betryggende at have muligheden for at bringe både synspunkter og ideer i spil tidligt, inden de endelige streger til et projekt slås. Det kan nemlig øge sandsynligheden for, at det kommende byggeri ikke opleves som et negativt fremmedlegeme, men derimod et værdifuldt aktiv for området. Det er også en oplagt mulighed for kommunen til at styrke grundlaget for borgernes tillid til kommunen ved at vise, hvordan borgerne rent faktisk kan blive hørt, når der byudvikles.

For kommunen kan et tidligt borgermøde i form af en workshop give indsigt i den viden om lokalområdet, som de ”lokale eksperter” har. En større forståelse for, hvordan de lokale beboere oplever og bruger deres eget nærmiljø kan være et brugbart supplement til planarbejdet. Det giver en ”insider-viden”, som kommune og bygherrer kan læne sig op ad, når der skal byudvikles på en god måde i et område.  

Den tidlige inddragelse af borgere i en lokalplan handler ikke om, at kommunen/udviklere skal afgive bestemmelsesret til en gruppe borgere. Sat på spidsen handler borgermøder derimod om to ting:

  • At borgerne oplever at få et ejerskab til projektet, fordi de bliver spurgt og hørt.
  • At kommunen/bygherre tilegner sig en viden om de lokale forhold (set fra borgernes perspektiv), som de måske ikke havde på forhånd. Denne viden kan indgå i det videre planarbejde, så projektet bliver bedre forankret i lokalområdet.

Case: Ny byport i Solbjerg

I forbindelse med en lokalplan i Solbjerg, hvor en udvikler ville bygge en ny byport i form af et boligområde, afholdt vi en workshop på et tidligt borgermøde. Her fremlagde udvikleren nogle byggeskitser og ideer, som vi derefter workshoppede med borgerne omkring. Vi havde arrangeret det sådan, at alle borgerne havde fået en gul seddel og en blyant, så de under oplægget kunne skrive det tema ned, de fandt mest interessant at diskutere. Alle de gule lapper blev efter oplægget samlet ind og sorteret i fire store kategorier, og borgerne fik på denne måde medbestemmelse på, hvilke emner, der blev snakket om ude ved workshopbordene efterfølgende. Ved bordene hjalp fællesrødder med at tage referat, og kommunale fagpersoner medierede dialogen med borgerne.

Efter workshoppen blev de primære erfaringer fra dialogen med borgerne opsamlet og renskrevet i et notat. Det har fungeret som et fælles afsæt og dialogværktøj på de efterfølgende møder med bygherre og fællesråd, samt udarbejdelse af lokalplanen.